Allmänna Försäljningsvillkor MORE 2009-12-01

1 Försäljnings -/ Leveransvillkor gäller om inte det mellan säljare och köpare

avtalats annat i skriftligt avtal. Köparens villkor i köplagen gäller inte med mindre

än att Säljaren skriftligt accepterar detta.

2 Priser / Offerter

2.1 Om inget annat avtalas kommer Säljaren att debitera Köparen enligt säljarens

gällande prislista.

2.2 Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

3 Leveranser

3.1 Leverans av varan sker alltid från lager i Säljarens hemstad.

4 Förseningar

4.1 Säljaren kan inte hållas ansvarig till förseningar.

4.2 Säljaren kan inte under några omständigheter hållas ansvarig för

ekonomiska förluster gällande driftsförluster, inkomstförluster eller förlust till

tredje man.

5 Betalningar

5.1 Betalning ska ske i överenskommelse med de på Offert / Faktura angivna

villkor.

5.2 Erlägger Köparen inte betalning i rätt tid enligt överenskomna villkor äger

Säljaren rätt att från förfallodagen vidta de åtgärder som behövs för att

inkassera beloppet.

6 Ägarförbehåll

6.1 Varorna förblir Säljarens egendom intill full betalning av samtliga belopp

rörande leveransen är betalda fullt ut.

7 Ansvarsfrihet

7.1 All rådgivning från Säljarens sida är uteslutande av vägledande art och

kan således inte påföras Säljarens rådgivaransvar.

7.2 Om inköpt vara ska monteras av Köparen i dennes eller tredje mans produkt

och det visar sig att varan inte fungera tillfredsställande i dessa produkter, bär

köparen själv ansvaret.

8 Returer

8.1 Returnering av varor kan endast göras om det avtalats intill 10-dagar räknat från

fakturadatum och med betald frakt i obruten originalförpackning, i helt och

oskadat skick. Returnerad vara skickas till Säljarens adress med angivet

fakturanummer, returnummer samt upplysning om med vem på Säljarens

företag returen överenskommits. Det kommer att beräknas en returavgift om

20% av varans värde.

8.2 Speciellt hembeställda varor eller el-komponenter samt specialtillverkade

varor tages inte i retur.

9 Ansvar för fel i varan

9.1 Köparen skall kontrollera och undersöka varan omedelbart efter leverans.

Eventuella fel skall omedelbart och senast innan 8 dagar efter leverans

meddela Säljaren. Om det rör sig om en fellevererad vara ska detta påtalas

inom 14-dagar.

9.2 Om det visar sig att leveransen av varan är felaktig påtar sig Säljaren rätten

att enligt eget val:

Byta ut den felaktiga varan

Eller kreditera köpet för den felaktiga varan

Eller utreda felet.

9.3 Vid reparation och utbyte skall köparen returnera den felaktiga varan.

Returnering och leverans av ny vara, sker för köparens räkning och risk.

9.4 Utöver ovanstående kan köparen inte resa krav av någon art mot Säljaren

9.5 Om Säljaren efter mottagen reklamation kan konstatera att det inte föreligger

någon felaktighet för vilken Säljaren har någon skyldighet att rätta till,

så förbehåller sig Säljaren rätten till ersättning för nerlagd tid för utredning

av reklamationen.

9.6 Säljaren åtar sig inte ansvar för fel som uppstått p.g.a. felaktig skötsel,

montering eller missbruk av varan samt om varan använts för racingbruk.

Säljarens skyldighet omfattar endast fel som eventuellt visar sig uppstå under

normala förhållande som varan är avsedd för.

9.7 Säljaren frånskriver sig allt ansvar för andra ekonomiska konsekvenser som

kan uppstå av eventuella fel, så som driftsstopp, tidsförlust och förtjänster som

kan uppstå i arbetet.

9.8 Alla nya delar omfattas av 1 års garanti mot fabrikationsfel.

Renoverade och bytesdetaljer omfattas av garanti i 6 mån, eller 500

driftstimmar, (det som först infaller )

10 PRODUKTANSVAR

10.1 Bortsett från tillfälle, när skada och ansvar omfattas av ofrivilliga

bestämmelser i gällande lag om produktansvar, så gäller följande för

Säljarens ansvar gällande skada på den levererade varan eller utfört

servicearbete.

10.2 Säljaren kan inte hållas ansvarig för på fast egendom eller lösöre som

inträffar, medan den levererade varan är i köparens ägor. Ej heller hållas

ansvarig för skada på produkter, eller på produkter där i dessa ingår.

10.3 Säljaren kan inte hållas ansvarig för ekonomiska förluster så som

driftsstoppsförlust, tidsförlust eller förlust av arbetsförtjänst.

10.4 I den utsträckning Säljaren blir ålagd produktansvar från tredje man är Köparen

förpliktigad till, att hålla Säljaren skadelös i samma omfång som Säljarens

ansvar är begränsat i de tre ovanstående punkterna.

10.5 Om tredje man framställer krav mot en av parterna angående ersättningsansvar

skall denna part omgående underrätta den andra härom.

10.6 Köparen är förpliktigad till, att låta sig ansöka den domstol eller instans som

behandlar ersättningsanspråk som är rest mot säljaren enligt grundlag av en

skada som påstås förorsakats av den av säljaren levererad varan eller utfört

servicearbete.

11 FORCE MAJEURE

11.1 Part är ej ansvarig för åtgärd eller skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd,

krigshändelse, sabotage, brist eller dröjsmål i energiförsörjning,

telefonförbindelse, eller annan kommunikation och transport, strejk, lockout,

bojkott, blockad, brand eller annan liknande omständighet. I fråga om strejk,

bojkott, och blockad gäller detta såväl då part eller underleverantör själv vidtar

konfliktåtgärd som då part eller underleverantör är föremål för sådan.

11.2.1 Part som vill åberopa omständighet som nu sagts skall skriftligen underrätta

Motparten om uppkomsten härav liksom om dess upphörande.

12 ANSVARSFRISKRIVELSE

12.1 Ovanstående punkter innehåller bestämmelser, efter vilket säljaren friskriver sig

ett ansvar. Köparen bör själv teckna en försäkring i den omfattning som han

önskar, för att säkra sig i mot förluster, eller måste köparen beräkna sådana

risker i sin kalkyl till sin förtjänst .

13 Tvist i Domstol

13.1Tvist rörande dessa allmänna villkor eller reklamation skall avgöras av

skiljemän i enlighet med vid varje tid gällande svensk lag om skiljemän.

Ovanstående tvist ska avgöras i Säljarens hemstad.